Wie kan vrijmetselaar worden ?

Een loge die al te intensief rekruteert gaat voorbij aan de principes en methode van de vrijmetselarij. En toch is een reguliere en traditionele vrijmetselaarsloge in hoofdzaak een inwijdingsgenootschap. .

De vraag is deze: wie wordt toegelaten, of beter nog, wat zijn de criteria om aangenomen te worden ? Drie criteria zijn van fundamenteel belang.

Één, over de intellectuele vaardigheid beschikken om de symbolen van de vrijmetselarij te bevatten. Want pas als men over die bekwaamheid beschikt zal de arbeid in de loge vruchten dragen. En ja, veel mensen beschikken over deze gave.

Twee, de drang hebben om aan zichzelf te ‘werken’ en te streven naar een grotere volmaaktheid.  Het is niet evident, bijlange niet alle mensen hebben deze ambitie.

Drie, bereid zijn om zichzelf het herontdekken. Om te komen tot een groei in het ethische en spirituele domein zijn momenten van meditatie vereist. Het probleem daarbij is dat het mediteren een attitude vereist waarbij  men zich kan losmaken van het vluchtige. Het is een hoogst persoonlijke inspanning die alles te maken heeft met oefeningen in ‘stilte’ in de brede betekenis van dat woord.

Het spreekt vanzelf dat deze drie basiskwaliteiten niet meteen expliciet aanwezig zijn bij de kandidaten die zich voorbereiden op de weg van de inwijding. Ze zijn echter latent aanwezig bij elke mens die in zich de drang weet om zijn leven te verdiepen.

Het is een opdracht voor alle broeders van de loge om de dubbele verantwoordelijkheid om zich te nemen en zo de mogelijkheden van de profaan te kennen en te waarderen, zodat ze vruchten afwerpen in zijn symbolisch parcours via de drie graden van leerling, gezel en meester.

Die vruchtbaarheid zal afhankelijk zijn van de visie van de broeders die beslissen of de profaan wel of niet over de capaciteiten beschikt om een goede broeder te worden, van de dynamiek waarmee een  profaan wordt opgenomen, van de peters die hem ontvangen en begeleiden en van alle broeders die met hem in de broederketen staan en beschikbaar zijn om naar hem te luisteren en hem bij te staan.

Van de neofiet wordt verwacht dat hij een openheid van hart bewaart, een alerte geest  en de attitude van dienstvaardigheid.