Wat heeft de mens aan de vrijmetselarij ?

De rijkdom van een gestage zoektocht…

We herhalen het nog eens: de vrijmetselarij heeft als enig doel om van de goede mens een nog betere te maken…

De vrijmetselarij geeft zin aan het bestaan van wie zoekende is. Zij biedt een waaier van onbeperkte mogelijkheden. Anders gesteld: de vrijmetselarij geeft rust in het hoofd van de hedendaagse mens die op zoek is naar een beter persoonlijk leven of zelfs naar een nieuw bestaan. Deze gestage zoektocht reikt de sleutels aan voor een echte ethiek die gebaseerd is op betere zelfkennis, kennis van de andere en van de wereld waarin we leven.

Als kleine schakel in een lange ketting zou de mens zonder de vrijmetselarij er helemaal alleen voor staan om zin aan zijn bestaan te geven. In wat vrijmetselaars de “Koninklijke Kunst” noemen, vindt hij de kracht om aan zijn persoonlijke vervolmaking te werken, zowel op menselijk als op spiritueel vlak.

De vrijmetselarij reikt de mens een aantal denksporen aan over metafysische mysteries en over de fundamentele levensvragen die hij zich stelt.

Zij biedt de mens ook de mogelijkheid om zich te verheffen tot een hoger niveau van zelfvervolmaking.

De vrijmetselarij focust op de universele menselijke en morele waarden en begeleidt de vrijmetselaar in de verwezenlijking ervan.

Zij helpt hem bewust te worden van het feit dat hij een persoonlijk engagement moet opnemen voor een betere samenleving en dat hij daar een actieve bijdrage moet aan leveren.

In de oorspronkelijke visie van de vrijmetselarij gaat het vooral om de ondersteuning van de mens die zich wenst te vervolmaken. Op zijn beurt zorgt hij dan weer voor een betere samenleving (en niet omgekeerd). In dat opzicht houdt de vrijmetselarij zich als instelling ook niet bezig met maatschappelijke problemen en conflicten en vermijdt zij stelling te nemen in welke profane kwesties dan ook. De vrijmetselarij wil dan ook helemaal niet tussenkomen in politieke twisten, wenst de sociale of morele orde niet te manipuleren en wil al helemaal niet mensen aan de macht brengen die een of ander plan voor ogen hebben. Integendeel, de vrijmetselarij heeft juist als doel om zo goed mogelijk haar rol als inwijdingsgenootschap te spelen en haar leden te ondersteunen via ritualen en symbolen. Zij zet haar leden aan om via de weg van de initiatie te werken aan hun persoonlijke morele vooruitgang.

Het perspectief van persoonlijke vervolmaking…

De vrijmetselarij stimuleert de persoonlijke vervolmaking die een continu proces in tijd en ruimte is en gebaseerd op de middelen en waarden die van de ene op de andere generatie worden overgedragen. De fundamenten ervan gaan terug tot een ver verleden dat de moderne vrijmetselaar wil bestendigen door zelf vor- deringen te maken.

Eerst de mens en daarna de samenleving verbeteren.

De vrijmetselarij is geen doel op zich! Meer en meer mensen willen hun steentje bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Hun houding is ingegeven door de wens om iets extra’s te doen. Zij voelen de plicht en hebben de wil om hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving op te nemen.

De traditionele vrijmetselarij biedt haar leden de mogelijkheid om zich te vervolmaken, om dat te veruitwendigen en bijgevolg de samenleving positief te beïnvloeden (en niet omgekeerd). Hierbij staan de begrippen altruïsme, liefdadigheid en broederlijkheid centraal, alsook de bekommernis om de toekomstige generaties.

Dit collectieve en maatschappelijke aspect wordt bovendien op een discrete manier in de praktijk gebracht door o.a. liefdadigheidsacties ten voordele van instellingen of mensen die in hoge nood verkeren, zowel in eigen land als daarbuiten.

Door het gemeenschappelijk aspect van deze houding en het feit dat wereldwijd de Reguliere Maçonnieke Obediënties (die de overgrote meerderheid uitmaken) elkaar erkennen en er daardoor tal van onderlinge contacten zijn, krijgt de vrijmetselarij een internationale dimensie.

Dit vervolmakingsproces hangt nauw samen met de idee van altruïsme, liefdadigheid en broederlijkheid en gebeurt in de sacrale rust van de logearbeid, ver van de stress en de beslommeringen van het dagelijkse leven.
De vrijmetselaar schept vreugde in en is trots op zijn deelname aan de “Koninklijke Kunst” omwille van de erkenning door zijn gelijken als onderdeel van een geheel dat tijd en ruimte weerstaat.
De voldoening en het gevoel van moreel welzijn die de vrijmetselaar bij zijn persoonlijk vervolmakingsproces ervaart, staan garant voor zijn blijvend lidmaatschap van de vrijmetselarij. Hij is echter vrij om er op elk moment een punt achter te zetten op voorwaarde dat hij de beloofde discretie in acht neemt.

Wat is de positie van de vrijmetselarij ten opzichte van religie?

De traditionele vrijmetselarij legt geen mystiek op aan haar leden, maar verhindert evenwel niet de mystieke interpretatie van ritualen. Zij wil evenmin in de plaats treden van een godsdienst. Haar ideaal is dat ieder lid – dankzij zijn initiatie – zijn persoonlijke spirituele zoektocht (en dat kan zelfs zijn religie zijn) intenser beleeft.

Het spreekt voor zich dat de authentieke vrijmetselarij geen antireligieuze bedoelingen mag hebben, in tegenstelling tot wat een hoop clichés mogen beweren. De vrijmetselarij biedt haar leden de totale geestesvrijheid en geeft eenieder de mogelijkheid om vrij te interpreteren en te bepalen wat voor hem de Opperbouwmeester van het Heelal is. De vrijmetselarij staat voor elementaire wijsheid en openheid. De verschillende woorden of begrippen die de Godheid aanduiden, kunnen immers de meest diverse ideeën en beelden oproepen en zijn afhankelijk van individuele concepten, die soms volledig intuïtief zijn en nauwelijks onder woorden kunnen worden gebracht. Andere zijn dan weer gebaseerd op een duidelijk, geëngageerd en waarachtig beleefd geloof.

De authentieke vrijmetselarij is wel degelijk een initiatieke Orde en geen religie, noch een surrogaat ervoor. Zij heeft geen credo, kondigt geen openbaringen aan, is niet dogmatisch en kent geen spirituele leiders. Er bestaat ook geen hiërarchie in de structuur van de loges, die eigenlijk werkplaatsen zijn waarvan de organisatie berust bij de eigen leden, die respecteren wat er in de Constitutie van de Obediëntie staat.

Bible