Hoe is de huidige traditionele vrijmetselarij georganiseerd in België?

Zoals vroeger al aangegeven, vertegenwoordigt de Reguliere Grootloge van België (met ca. 2.000 leden in 2017) de traditionele vrijmetselarij in ons land.

Haar exclusieve erkenning door de United Grand Lodge of England en door het geheel van Reguliere Grootloges in de wereld (die zij op haar beurt erkent), is de concrete uiting van haar bevoorrechte band met de oorspronkelijke vrijmetselarij.

Haar belangrijkste organen zijn de Vergadering van de Grootloge, het Grootcomité– voorgezeten door de Grootmeester, omringd door de Commissie van Grootofficieren-Dignitarissen, het Generaal College en diverse commissies, belast met specifieke opdrachten.

De RGLB is bevoegd voor bijna zestig loges, verdeeld over het hele land, die in meerdere talen werken (o.m. Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks en Turks). Elke loge werkt zelfstandig, autonoom en soeverein onder de leiding van de voorzittend meester (ook “Achtbare Meester” genoemd), die omringd is door zijn commissie van Officieren-Dignitarissen en vergadert op een eigen locatie volgens een vooraf bepaalde kalender die toegankelijk is voor alle vrijmetselaars, aangesloten bij de verschillende loges van de Obediëntie.

Het parcours van vrijmetselaars omvat drie graden (Leerling, Gezel en Meester) en een reeks van functies als Officieren-Dignitarissen. Het werk bestaat uit het uitvoeren van ritualen en het organiseren van conferenties over maçonnieke thema’s.

Hoewel de Reguliere Grootloge van België zich als Obediëntie niet mengt in kwesties die de buitenwereld aangaan, zijn menselijke en maatschappelijke problemen haar niet vreemd omwille van haar filantropische ingesteldheid.

Hetzelfde geldt voor de loges van de Obediëntie waarvan de leden – in de mate van hun mogelijkheden en zonder zich ooit in moeilijkheden te werken – aan liefdadigheid doen en attent zijn voor de noden van de wereld die hen omringt.

Vrijmetselaars hebben een hechte broederlijke band met elkaar. Dat vertaalt zich o.m. in een gezellige sfeer tijdens hun werkzaamheden, maar ook bij tal van andere gelegenheden en ontmoetingen. Vrijmetselaars proberen ook het goede te doen buiten hun loge. Heel vaak doen zij aan liefdadigheid, in persoonlijke naam of in het kader van hun loge: bijstand aan kinderen, liefdadigheidsacties, openbare conferenties, ondersteuning van ziekenhuizen, hulp aan mensen in nood… Op deze manier brengen vrijmetselaars hun missie als vrijmetselarij concreet in de praktijk, zoals die is bepaald in artikel 2 van de Constitutie van de RGLB: “… en aldus bijdraagt tot de vervolmaking van de mensheid door de toepassing van een ideaal van vrede, liefde en broederlijkheid”.

Omdat vrijmetselaars oog hebben voor de levenskwaliteit in de maatschappij, willen zij graag hun steentje bijdragen om de wereld waarin zij leven, te laten meegenieten van de vooruitgang die zij als persoon in hun loge boeken. De eerbied die zij voor hun familiaal en professioneel leven hebben, is eveneens een logisch gevolg van het belang dat zij hechten aan het welzijn van iedereen.

FM en Belgique

In 2017, zeven en vijftig reguliere loges verspreid en actief in België : Aalst, Antwerpen, Arlon, Bouillon, Brussel, Charleroi, Dessel, Dilsen-Stokkem, Flobecq, Forrières, Gent, Hasselt, Koksijde, Kortrijk, Leuven, Luik, Louvain-la-Neuve, Mechelen, Mons, Namen, Nivelles, Oudenaarde, Péruwelz, Ploegsteert, Retinne, Vilvoorde, Waterloo.

Universele principes

De Constitutie van de Reguliere Grootloge van België bevestigt de universele principes van de regulariteit die de Obediëntie wil naleven.

De Reguliere Grootloge van België neemt volgende traditionele principes en regels aan:

 1. De Vrijmetselarij bevestigt het bestaan van God, Opperwezen, dat zij aanduidt met de naam Opperbouwmeester van het Heelal. Zij eist van al haar leden dat zij deze bevestiging aannemen. Deze eis is absoluut en kan niet het voorwerp uitmaken van enig compromis of voorbehoud. De Vrijmetselarij definieert het Opperwezen niet en laat eenieder de absolute vrijheid om zich er een opvatting over te vormen.

 2. De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap dat door zijn symbolisch onderricht de mens geestelijk en moreel verheft en aldus bijdraagt tot de vervolmaking van de mensheid door de toepassing van een ideaal van vrede, liefde en broederlijkheid.

 3. Alle Vrijmetselaarsarbeid wordt verricht ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal en in aanwezigheid van de drie Grote Lichten van de Vrijmetselarij: het Boek van de Heilige Wet onder Passer en Winkelhaak, waarop alle beloften en verbintenissen worden afgelegd.

 4. Alleen mannen kunnen ingewijd worden, die ten minste eenentwintig jaar oud zijn, erkend worden als eerlijk, vrij en van goede zeden, die een goede naam hebben en rechtschapen, trouw en discreet zijn.

 5. De Vrijmetselaars steunen geen acties die de vrede en de orde in de maatschappij zouden verstoren, zij onderwerpen zich aan de wetten van het land waar ze de mogelijkheid hebben om te vergaderen en dienen trouw hun vaderland. Zij mogen geen melding maken van hun hoedanigheid van Vrijmetselaar wanneer ze, hoe dan ook, optreden in openbare aangelegenheden.

 6. Door de vrijheid van geweten te bevestigen eist de Vrijmetselarij van al haar leden eerbied voor de opvattingen van anderen. Om die reden is geen enkele discussie over politieke en godsdienstige onderwerpen in de Loge toegelaten.

 7. De Vrijmetselaars vormen verenigingen die dragers zijn van de inwijdingsoverlevering; zij worden Loges genoemd. Onder voorbehoud van de machten van de Grootloge waartoe ze behoren, zijn deze Loges autonoom en alleen gebonden door de hier geformuleerde principes.

 8. De Reguliere Grootloge van België is een onafhankelijke organisatie die een soeverein gezag uitoefent over de Loges onder haar Obediëntie. Binnen haar rechtsmacht erkent zij geen enkel gezag hoger of gelijk aan het hare over de drie symbolische graden van Leerling, Gezel en Meester.

 9. De Reguliere Grootloge van België onderhoudt slechts vriendschapsbetrekkingen met de Obediënties die de principes en traditionele regels, geformuleerd in onderhavige Constitutie, onderschrijven. Ze weigert deel te nemen aan nationale of internationale vergaderingen, die vertegenwoordigers of leden zouden toelaten van Obediënties die zij niet erkent. Zij verbiedt haar leden deel te nemen aan Vrijmetselaarsarbeid in dergelijke Obediënties. Zij verbiedt de Loges eveneens om leden van dergelijke Obediënties aan hun werkzaamheden te laten deelnemen. Zij kan inbreuken op deze regels en principes bestraffen met schorsing of uitsluiting.

 10. De Reguliere Grootloge van België eerbiedigt de oude Landmerken, gebruiken en gewoonten van de Vrijmetselarij.

  De onderhavige Constitutie is onaantastbaar.

  Iedere verordening of iedere daad die er tegen indruist is van rechtswege nietig.

Lettre G